Fill 1 Created with Sketch. 16.pxl Group Created with Sketch. Group 2 Created with Sketch.
onze voorwaarden

Leveringsvoorwaarden

Deze algemene leveringsvoorwaarden beschrijven de voorwaarden waaronder gebruik kan worden gemaakt van de webtool itvacatures.amsterdam door een Opdrachtgever.

Definities

IT Collectief de besloten vennootschap IT Collectief BV, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 66074711 en kantoorhoudende aan de Willemspark 92-H, 1071 HM  Amsterdam
Opdrachtgever de werkgever die een Overeenkomst met IT Collectief is aangegaan
Administrator medewerker van Opdrachtgever die toegang heeft tot de Account
Dienst het aanbieden van een webtool waar werkzoekende software developers en werkgevers met elkaar in contact worden gebracht
Werkzoekende een natuurlijk persoon die in de Webtool een profiel aanmaakt en gegevens ter beschikking heeft gesteld.
Overeenkomst de overeenkomst tussen IT Collectief en de Opdrachtgever
Webtool de webtool itvacatures.amsterdam
Account een na voltooiing van een elektronisch registratieproces aan Opdrachtgever toegekende unieke gebruikersnaam met een wachtwoord, waarmee de Opdrachtgever zich toegang tot de Webtool kan verschaffen
Leverancier de leverancier van IT Collectief waar bij de uitvoering van de Dienst gebruik van wordt gemaakt
Website www.itvacatures.amsterdam
Voorwaarden deze algemene voorwaarden
AVG Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU Verordening 2016/679)


artikel 1 Algemeen

 1. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en Overeenkomst tussen IT Collectief en een Opdrachtgever waarop IT Collectief deze Voorwaarden van toepassing heeft verklaard. Het sluiten van een Overeenkomst met IT Collectief houdt in dat Opdrachtgever de toepasselijkheid van deze Voorwaarden onvoorwaardelijk accepteert.
 2. De onderhavige Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op Overeenkomsten met IT Collectief, voor de uitvoering waarvan door IT Collectief derden dienen te worden betrokken.
 3. Indien één of meerdere bepalingen in deze Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze Voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. IT Collectief en de Opdrachtgever zullen dan in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
 4. Eventuele afwijkingen op deze Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen en gelden slechts ten aanzien van de specifieke Overeenkomst waarop de afwijkingen betrekking hebben.
 5. De toepasselijkheid van eventuele inkoop­ of andere algemene voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 6. Bij de uitvoering van de Dienst kunnen aanvullende voorwaarden gelden, bijvoorbeeld van de Leverancier. Deze worden dan tijdig door IT Collectief beschikbaar gesteld aan Opdrachtgever. Gebruik van de Dienst geldt als aanvaarding van deze aanvullende voorwaarden.
 7. IT Collectief behoudt zich het recht voor deze Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van al gesloten Overeenkomsten met inachtneming van een termijn van dertig (30) dagen na bekendmaking van de wijziging via de website van IT Collectief en/of e-mail. Indien Opdrachtgever niet wenst in te stemmen met deze wijzigingen, heeft deze het recht de Overeenkomst op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van tien (10) dagen tegen de datum waarop de wijzigingen in werking treden.
 8. In het geval deze Voorwaarden en de Overeenkomst onderling strijdige bepalingen bevatten, gelden de in de Overeenkomst opgenomen voorwaarden.


artikel 2 Aanbod

 1. De offertes en aanbiedingen die door IT Collectief worden gedaan zijn vrijblijvend en geldig tot veertien (14) dagen na verzending door IT Collectief, tenzij anders aangegeven in de offerte.
 2. Voor alle offertes en aanbiedingen geldt dat deze zijn gebaseerd op de door Opdrachtgever verstrekte gegevens. Bij gebleken onjuistheid c.q. onvolledigheid daarvan kan Opdrachtgever aan een (geaccepteerde) offerte of aanbieding geen rechten ten opzichte van IT Collectief ontlenen.
 3. IT Collectief kan niet aan haar offertes of aanbiedingen worden gehouden indien Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 4. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn in euro’s en exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de Overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen installatie-, reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
 5. De Webtool is niet bestemd voor gebruik door werving- en selectiebureaus dan wel enige andere vorm van recruitment. IT Collectief heeft het recht om potentiële opdrachtgevers te weigeren. Eventueel al betaalde vergoedingen worden onder aftrek van administratiekosten gerestitueerd.

 

artikel 3 Totstandkoming Overeenkomst

 1. Een Overeenkomst komt eerst tot stand op het moment dat IT Collectief een order of opdracht schriftelijk (waaronder begrepen langs elektronische weg) heeft aanvaard of bevestigd.
 2. De Overeenkomst dient ondertekend te worden door een daartoe rechtsgeldig bevoegde vertegenwoordiger van Opdrachtgever.
 3. Indien de Overeenkomst niet ondertekend is door een rechtsgeldig bevoegde vertegenwoordiger van Opdrachtgever, wordt de Overeenkomst desalniettemin geacht tot stand te zijn gekomen indien een rechtsgeldig bevoegde vertegenwoordiger van Opdrachtgever schriftelijk (waaronder begrepen langs elektronische weg) de Overeenkomst aanvaardt of bevestigt.
 4. Aanvullingen en wijzigingen van de Overeenkomst kunnen slechts en uitsluitend schriftelijk (waaronder begrepen langs elektronische weg) geschieden.
 5. Opdrachtgever is niet gerechtigd de rechten en/of verplichtingen uit de Overeenkomst aan een derde te verkopen en/of over te dragen.

artikel 4 Licentie

 1. IT Collectief verleent aan de Opdrachtgever het niet-exclusieve recht om gebruik te maken van de Dienst.
 2. Het gebruiksrecht omvat uitsluitend de bevoegdheden die in deze Voorwaarden uitdrukkelijk zijn toegekend.
 3. Het gebruiksrecht van Opdrachtgever mag slechts worden uitgeoefend door Administrators en op de in de Overeenkomst bepaalde werkwijze.
 4. Als Administrators worden uitsluitend beschouwd personen die werkzaam zijn in de organisatie van Opdrachtgever en ten aanzien van wie in de Overeenkomst uitdrukkelijk is bepaald, of uit de Overeenkomst ondubbelzinnig voortvloeit, dat zij gerechtigd zijn tot gebruik van de Webtool.
 5. Het gebruiksrecht wordt steeds verleend onder voorwaarde van volledige en tijdige betaling van de geldende vergoeding.
 6. Onverminderd het bepaalde in voorgaand lid, is het Opdrachtgever niet toegestaan de Webtool geheel of gedeeltelijk te integreren in of samen te voegen met software van derden of van Opdrachtgever zelf, behoudens voor zover Opdrachtgever hiervoor uitdrukkelijk schriftelijk en voorafgaande toestemming heeft verkregen van IT Collectief.

artikel 5 Dienst

 1. De Dienst stelt de Opdrachtgever in staat om (persoonlijke) gegevens te verwerken. IT Collectief fungeert als een verwerker zoals deze term is gedefinieerd in de AVG. De Opdrachtgever vrijwaart IT Collectief tegen alle aanspraken van derden in verband met de AVG, voor zover deze aanspraken niet het gevolg zijn van overtredingen van IT Collectief van de AVG.
 2. De functionaliteit om een vacature te plaatsen en andere functionaliteit van de Webtool mag alleen worden gebruikt door werkgevers die medewerkers zoeken.
 3. IT Collectief is op geen enkele wijze betrokken bij het aanbieden en vervullen van vacatures die worden vermeld via de Webtool. De Opdrachtgever erkent dat IT Collectief probeert Werkzoekenden en werkgevers tot elkaar te brengen. IT Collectief is echter nimmer partij bij een eventuele (arbeids)overeenkomst die gesloten wordt tussen dergelijke partijen door gebruikmaking van de Webtool.
 4. IT Collectief is niet verantwoordelijk voor het in acht nemen door een Opdrachtgever of Werkzoekende van wettelijke bepalingen zoals enige (fiscale) wet- of regelgeving.
 5. De Opdrachtgever aanvaardt dat IT Collectief niet in staat is de identiteit van een Werkzoekende met zekerheid vast te stellen en dat de Opdrachtgever daarom zelf gehouden is de identiteit en betrouwbaarheid van een Werkzoekende vast te stellen.
 6. Alle diensten van IT Collectief worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis.

artikel 6 Account

 1. IT Collectief zal aan de Opdrachtgever een administratieve gebruikersnaam en wachtwoord verschaffen. Met deze gegevens heeft de Administrator toegang tot de Webtool.
 2. Zonder voorafgaande toestemming van IT Collectief is het Opdrachtgever verboden de door IT Collectief verschafte gebruikersnaam of aangemaakte Account aan derden beschikbaar te stellen, of anders te gebruiken dan voor de aangegeven doeleinden.
 3. Iedere actie die via het administratief Account gebeurt, wordt geacht onder de verantwoordelijkheid en het risico van Opdrachtgever plaats te vinden. In geval van een vermoeden van misbruik van een Account dient Opdrachtgever dit zo spoedig mogelijk aan IT Collectief te melden zodat deze maatregelen kan nemen.
 4. De overeengekomen dienstverlening mag door Opdrachtgever uitsluitend in zijn eigen bedrijf of organisatie worden gebruikt en voor een bepaald aantal of soort Administrators waarvoor het gebruiksrecht is verstrekt.

artikel 7 Gebruik

 1. Opdrachtgever kan een bedrijfspagina aanmaken van zijn bedrijf, vacatures plaatsen en/of contact opnemen met Werkzoekenden.
 2. Het is niet toegestaan om de Dienst te gebruiken voor een doel dat de Nederlandse of andere toepasselijke wet- of regelgeving overtreedt. In alle verwerking van persoonsgegevens dient de Opdrachtgever te voldoen aan de AVG.
 3. Opdrachtgever is als enige verantwoordelijk voor zijn of haar vacatureplaatsing via de Dienst. IT Collectief is niet verantwoordelijk voor enige beslissing betreffende werkgelegenheid, om welke reden dan ook, die wordt genomen door een partij die vacatures plaatst via de Dienst.
 4. Het is niet toegestaan in een geplaatste vacature:
  1. andere hyperlinks te plaatsen dan die waarvoor IT Collectief specifiek en voorafgaand toestemming heeft gegeven;
  2. misleidende, onleesbare of “verborgen” trefwoorden, herhaalde trefwoorden of trefwoorden die niet relevant zijn voor de aangeboden vacature te plaatsen, zoals IT Collectief naar redelijkheid heeft vastgesteld;
  3. namen, logo’s of handelsmerken op te nemen van niet geassocieerde ondernemingen anders dan die van Opdrachtgever en behoudens die waarvoor IT Collectief uitdrukkelijk en voorafgaand toestemming heeft gegeven.
  4. onzorgvuldige, onjuiste of misleidende informatie op te nemen;
  5. materiaal of links naar materiaal dat mensen op seksuele, gewelddadige of andere wijze exploiteert of dat persoonlijke informatie verlangt van een ieder die onder de 16 is.
 5. De Opdrachtgever mag de Dienst niet gebruiken:
  1. om vacatures te plaatsen op een wijze die niet in overeenstemming is met de geldende wetgeving;
  2. om vacatures te plaatsen of andere advertenties voor concurrenten van IT Collectief of vacatures te plaatsen of andere inhoud die links bevatten naar enige site die met IT Collectief concurreert;
  3. voor het verkopen, aanbevelen of adverteren van producten of diensten;
  4. om seksuele diensten aan te bieden of medewerkers zoeken voor banen van seksuele aard.
 6. IT Collectief behoudt zich het recht voor om enige geplaatste vacature te verwijderen indien deze naar de mening van IT Collectief niet in overeenstemming is met deze Voorwaarden of indien enige inhoud is geplaatst waarvan IT Collectief meent dat het niet de belangen van IT Collectief dient.
 7. In het geval dat volgens IT Collectief een van voornoemde bepalingen worden geschonden of bij het ontvangen van een klacht hierover, zal IT Collectief de Opdrachtgever een waarschuwing geven. Als de waarschuwing niet leidt tot een aanvaardbare oplossing, kan IT Collectief conform artikel 14 lid 2 de Overeenkomst ontbinden. In dringende gevallen kan IT Collectief ingrijpen zonder waarschuwing.

artikel 8 Verantwoordelijkheid

 1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is Opdrachtgever verantwoordelijk voor het beheer, waaronder controle van de instellingen, het gebruik van de Dienst en de wijze waarop de resultaten van de Dienst worden ingezet.
 2. Opdrachtgever is tevens verantwoordelijk voor de instructie aan en het gebruik door Administrators, ongeacht of deze Administrators in een gezagsverhouding tot Opdrachtgever staan.
 3. IT Collectief maakt back-ups van de eigen data. Opdrachtgever dient zelf back-ups te maken van de naar de eigen systemen geëxporteerde data. IT Collectief is in geen enkel geval aansprakelijk voor kosten van reproductie van verminkte of verloren gegane gegevens en evenmin voor (gevolg)schade of geder­fde winsten van Opdrachtgever.

artikel 9 Uitvoering en beschikbaarheid

 1. IT Collectief spant zich in voor optimale beschikbaarheid van en toegang tot de Webtool maar kan gezien de aard van het internet een ononderbroken beschikbaarheid nooit garanderen.
 2. IT Collectief kan de uitvoering van de Dienst voortzetten met gebruikmaking van een nieuwe of gewijzigde versie van de Webtool. IT Collectief is niet gehouden specifiek voor Opdrachtgever bepaalde eigenschappen of functionaliteiten van de Dienst of Webtool te handhaven, te wijzigen of toe te voegen.
 3. IT Collectief kan de Dienst geheel of gedeeltelijk tijdelijk buiten gebruik stellen voor preventief, correctief of adaptief onderhoud. IT Collectief zal de buitengebruikstelling niet langer laten duren dan noodzakelijk, zo mogelijk buiten kantoortijden laten plaatsvinden en, naar gelang van omstandigheden, aanvangen na kennisgeving aan Opdrachtgever.
 4. IT Collectief biedt de Dienst aan op basis van “fair use”, dat wil zeggen dat er in beginsel geen beperkingen worden opgelegd aan de door Opdrachtgever veroorzaakte belasting, tenzij anders aangegeven in de Overeenkomst. IT Collectief behoudt zich wel het recht voor om bij excessief gebruik, zijnde gebruik dat significant hoger ligt dan dat van de gemiddelde Opdrachtgever, naar eigen inzicht –technische- maatregelen te treffen.
 5. Opdrachtgever dient, direct na eerste kennisgeving door IT Collectief van excessieve systeem- en/of netwerkbelasting, maatregelen te treffen om hieraan een einde te maken. IT Collectief is gerechtigd de Dienst en/of iedere andere op grond van de Overeenkomst uit te voeren verplichting op te schorten bij een voortdurend excessieve systeem- en/of netwerkbelasting.
 6. In het geval er sprake is van een structureel excessieve systeem- en/of netwerkbelasting, zullen partijen in overleg treden over de kosten hiervan.

artikel 10 Duur Overeenkomst en overdracht

 1. De Opdrachtgever kan een of meer jobslots kopen. De Overeenkomst wordt aangegaan voor de periode van één (1) jaar, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen in de Overeenkomst.
 2. Na het verstrijken van de termijn bedoeld in het vorige lid wordt de Overeenkomst tel­kens stilzwijgend verlengd voor een opvolgende periode van één (1) maand, tenzij één van beide partijen de Overeenkomst tenminste één (1) maand voor het einde van de dan lopende periode schriftelijk opzegt.
 3. Bij beëindiging van de Overeenkomst zal de Opdrachtgever direct het gebruik van de Dienst staken en gestaakt houden. Daarnaast zal Opdrachtgever na beëindiging van de Overeenkomst geen toegang meer hebben tot zijn gegevens. IT Collectief zal bij beëindiging van de Overeenkomst, om welke reden dan ook, geen vergoedingen aan de Opdrachtgever restitueren.
 4. IT Collectief is gerechtigd de rechten en/of verplichtingen uit de Overeenkomst aan een derde te verkopen en/of over te dragen.
 5. Wanneer een Overeenkomst wordt beëindigd dan wel om andere redenen de Account stopgezet wordt, worden door IT Collectief alle gegevens zonder hieraan voorafgaand Opdrachtgever te informeren, onherroepelijk verwijderd. Er kan dan geen kopie van de gegevens meer worden verstrekt.

artikel 11 Verplichtingen Opdrachtgever

 1. Opdrachtgever garandeert dat alle gegevens, waaronder, maar niet beperkt tot, bedrijfsgegevens en bankgegevens, die voor de uitvoering van de Overeenkomst aan IT Collectief dienen te worden verstrekt volledig, juist en actueel zijn en blijven. Daarnaast garandeert Opdrachtgever dat hij (wettelijk) bevoegd is gebruik te maken van de Dienst.
 2. Opdrachtgever dient er zorg voor te dragen dat de omschrijving van de door hem geplaatste vacature en/of bedrijfsinformatie overeenkomt met de werkelijkheid en daarom juist, volledig en actueel is en voldoet aan de daartoe gestelde eisen van IT Collectief.
 3. Opdrachtgever mag uitsluitend daadwerkelijk bestaande, concrete en op het moment van plaatsing openstaande vacatures plaatsen via de Dienst. Opdrachtgever mag niet in de geplaatste vacature verwijzen naar andere vacatures die niet vermeld staan via de Dienst.
 4. Door het plaatsen van de vacature en/of bedrijfsinformatie geeft Opdrachtgever IT Collectief toestemming deze gegevens op de Webtool te plaatsen of anderszins aan te wenden voor het verlenen van de Dienst.
 5. Opdrachtgever garandeert dat de door hem/haar geplaatste vacature en/of bedrijfsinformatie geen inbreuk maakt op de (intellectuele eigendoms)rechten van derden.
 6. De Opdrachtgever staat ervoor in dat hij geen apparatuur of programmatuur gebruikt bij zijn contacten met IT Collectief die de normale werking van de Webtool kan verstoren, noch gegevens naar IT Collectief verzendt die door hun omvang of eigenschappen de infrastructuur van IT Collectief onevenredig zwaar kunnen belasten.
 7. De Opdrachtgever garandeert ook dat hij (de functionaliteiten van) de Webtool niet zal gebruiken om:
  1. gegevens die virussen, worms, spyware, malware bevat, of elke andere gelijkaardige schadelijke programma’s te downloaden, te verzenden of te verspreiden of;
  2. berekeningen, verrichtingen of transacties uit te voeren die de functionaliteit van de Webtool of een programma, computer of telecommunicatiemiddel kunnen verstoren, vernietigen of in zijn functies beperken.

artikel 12 Tarieven

 1. De Opdrachtgever is op grond van de Overeenkomst een vergoeding ver­schuldigd. Deze vergoeding wordt nader bepaald in de Overeenkomst. De hoogte van de vergoeding is gerelateerd aan het aantal jobslots.
 2. De vergoeding is verschuldigd ongeacht of de Opdrachtgever gebruik maakt van de Dienst.
 3. Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege zijn of worden opgelegd.
 4. IT Collectief is gerechtigd na tenminste twee (2) maanden na bekendmaking de geldende prijzen en tarieven aan te passen. In het geval dat Opdrachtgever niet akkoord wenst te gaan met een dergelijke aanpassing, is Opdrachtgever gerechtigd binnen dertig (30) dagen na de kennisgeving de Overeenkomst schriftelijk op te zeggen tegen de datum waarop de aanpassing in werking zou treden. Opdrachtgever komt zodanig recht tot opzegging echter niet toe in het geval de geldende prijzen en tarieven worden aangepast met inachtneming van de index zakelijke dienstverlening of soortgelijke maatstaf.
 5. De overeengekomen dienstverlening mag door Opdrachtgever uitsluitend in zijn eigen bedrijf of organisatie worden gebruikt en voor een bepaald aantal of soort Administrators of aansluitingen waarvoor het gebruiksrecht is verstrekt.
 6. IT Collectief kan niet gehouden worden aan prijsvermeldingen die evident onjuist zijn. Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.

artikel 13 Betaling

 1. Facturering vindt vooraf plaats en zoals met IT Collectief overeengekomen. Opdrachtgever gaat akkoord met elektronische facturatie door IT Collectief.
 2. Betaling van facturen dient altijd direct bij het aangaan van de Overeenkomst plaats te vinden per iDeal, Master Card of American Express.
 3. De Opdrachtgever kan kiezen via automatische incasso een vast bedrag per maand te betalen of in één keer het bedrag voor het hele jaar vooruit te betalen.
 4. In het geval de Opdrachtgever per maand betaalt, dient deze eenmalig een bedrag te betalen en wordt vervolgens elke maand een vast bedrag afgeschreven. Opdrachtgever dient op de incasseringsdatum voor voldoende saldo zorg te dragen op het betreffende rekeningnummer. In het geval er sprake is van een stornering, is de Opdrachtgever een bedrag van € 15,00 verschuldigd per herinnering/aanmaning.
 5. De Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan IT Collectief verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 BW (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.
 6. Een factuur dient in ieder geval binnen uiterlijk dertig (30) dagen te zijn betaald. Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige en/of volledige betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is dan een rente verschuldigd van 1 % per maand of een deel van een maand. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 7. Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke incassokosten voor rekening van de Opdrachtgever. De incassokosten bedragen 15 % van het openstaande bedrag met een minimum van € 75,00.

artikel 14 Opschorting en Ontbinding

 1. Opdrachtgever en IT Collectief zijn te allen tijde bevoegd om de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien Opdrachtgever of IT Collectief:
  1. in staat van faillissement geraakt, dan wel daartoe een aanvraag is ingediend;
  2. surseance van betaling is verleend dan wel daartoe een aanvraag is ingediend;
  3. de bedrijfsvoering staakt.
 2. IT Collectief is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien:
  1. Opdrachtgever de verplichtingen uit de Overeenkomst en/of deze Voorwaarden niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
  2. na het sluiten van de Overeenkomst IT Collectief ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen;
  3. indien door de vertraging aan de zijde van de Opdrachtgever niet langer van IT Collectief kan worden gevergd dat hij de Overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.
 3. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van IT Collectief op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien IT Collectief de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en Overeenkomst.

artikel 15 Aansprakelijkheid

 1. IT Collectief is uitsluitend aansprakelijk voor schade die het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming van IT Collectief.
 2. De aansprakelijkheid van IT Collectief wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een Overeenkomst ontstaat in alle gevallen slechts indien Opdrachtgever IT Collectief direct en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming wordt gesteld, en IT Collectief ook na die termijn toerekenbaar te kort blijft schieten in de nakoming van haar verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat IT Collectief in staat is adequaat te reageren.
 3. De totale aansprakelijkheid van IT Collectief wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst is beperkt tot de uitkering die in het desbetreffende geval plaatsvindt op grond van haar beroeps- of bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering, vermeerderd met het eigen risico onder die verzekering. Indien op grond van de beroeps- of bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering geen dekking wordt verleend, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die Overeenkomst bedongen prijs (exclusief BTW) bedongen voor één (1) jaar met een maximum van € 2.500,00 (vijfentwintighonderd Euro).
 4. IT Collectief is indien er sprake is van aansprakelijkheid, uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Voor indirecte en/of gevolgschade (inclusief maar niet beperkt tot zuivere vermogensschade, gederfde winst, bedrijfsstagnatiekosten, verlies van relaties, voortvloeiende uit enige vertraging, verlies van (Opdrachtgever)gegevens, goodwill, schade als gevolg van aanspraken van opdrachtgevers van Opdrachtgever, verminking of verlies van data, schade verband houdende met het gebruik van door Opdrachtgever aan IT Collectief voorgeschreven zaken en/of geconstateerde gebreken) anders dan door Opdrachtgever geleden directe vermogensschade is IT Collectief niet aansprakelijk.
 5. De in voorgaande leden van dit artikel genoemde beperkingen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van IT Collectief of diens leidinggevenden.
 6. Opdrachtgever vrijwaart IT Collectief voor alle aanspraken die derden tegenover IT Collectief pretenderen te hebben en uitoefenen ter vergoeding van door hen geleden schade, gemaakte kosten, gederfde winst en andere gedane uitgaven die op enigerlei wijze verband houden met en/of voortvloeien uit de uitvoering door IT Collectief van de Overeenkomst.
 7. IT Collectief aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade van welke aard ook geleden door Opdrachtgever verband houdende met het tijdelijk niet, het tijdelijk niet-juist of het tijdelijk niet-volledig beschikbaar zijn van de Webtool.
 8. IT Collectief aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het niet-juist, het niet-volledig of het niet-tijdig verzenden of ontvangen van gegevens die via de Webtool worden geplaatst.
 9. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen IT Collectief vervalt door het enkele verloop van twaalf (12) maanden na het ontstaan van de vordering.

artikel 16 Overmacht

 1. IT Collectief is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting tegenover de Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch op grond van de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze Voorwaarden verstaan, naast wat op dat gebied in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop IT Collectief geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor IT Collectief niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van IT Collectief en ziekte van de door de uitvoering van de Overeenkomst aangewezen persoon worden daaronder begrepen. IT Collectief heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de Overeenkomst verhindert, intreedt nadat IT Collectief zijn verbintenis had moeten nakomen.
 3. Tot die omstandigheid wordt in elk geval tevens maar niet uitsluitend gerekend: van overheidswege opgelegde verplichtingen die consequenties hebben voor het verstrekken van de dienstverlening via internet, storingen in systemen die deel uit maken van het internet, storingen in de telecommunicatie, infrastructuur, computerinbraak en uitval van elektriciteitsvoorzieningen. Deze bepaling geldt niet alleen ten aanzien van IT Collectief maar tevens ten behoeve van de door IT Collectief ingeschakelde hosting provider.
 4. Onder overmacht wordt mede verstaan overmacht van de Leverancier.
 5. IT Collectief kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

artikel 17 Intellectuele eigendom

 1. Alle rechten van intellectuele en industriële eigendom op de op grond van de Overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde Webtool, de Website, databestanden, apparatuur of andere zaken, berusten uitsluitend bij IT Collectief. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten die bij deze Voorwaarden en de wet uitdrukkelijk worden toegekend. Ieder ander of verdergaand recht van Opdrachtgever tot verveelvoudiging van de Webtool, programmatuur, Website, databestanden of andere materialen is uitgesloten. Een aan Opdrachtgever toekomend recht tot gebruik is niet-exclusief en niet-overdraagbaar aan derden.
 2. Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding betreffende het vertrouwelijke karakter dan wel betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom uit de Webtool, Website, databestanden, apparatuur of materialen te verwijderen of te wijzigen.
 3. Het is IT Collectief toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de Webtool of met het oog op overeengekomen beperkingen in de duur van het recht tot gebruik van de Webtool. Het is Opdrachtgever niet toegestaan een dergelijke technische maatregel te verwijderen of te ontwijken.
 4. IT Collectief behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot en houdt alle rechten op de intellectuele eigendom die is verbonden aan de producten die hij bij de uitvoering van de Overeenkomst gebruikt of heeft gebruikt.
 5. Het is Opdrachtgever niet toegestaan die producten aan derden ter hand te stellen, anders dan ter inwinnen van een deskundig oordeel over de werkzaamheden van de IT Collectief.
 6. IT Collectief heeft het recht de door de uitvoering van een Overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.
 7. Bij overtreding van de in dit artikel genoemde bepalingen, is Opdrachtgever aan IT Collectief een direct opeisbare boete verschuldigd van twee (2) maal de overeengekomen vergoeding voor de Overeenkomst, onverminderd het recht van IT Collectief tot het vorderen van schadevergoeding.

artikel 18 Geheimhouding en exclusiviteit

 1. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding tegenover derden, die niet bij de uitvoering van de Overeenkomst zijn betrokken, inzake alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 2. Opdrachtgever is gehouden de privacybelangen van de Werkzoekende te waarborgen.
 3. Data van Werkzoekenden mag enkel worden doorgegeven aan derden indien de Werkzoekende hiervoor expliciet en voorafgaand toestemming heeft verleend.
 4. Het is Opdrachtgever niet toegestaan de via de Webtool ter beschikking gestelde Werkzoekende op te nemen in een eigen bestand, dan wel de Werkzoekende te benaderen, voor welk doel dan ook, op een andere wijze dan via IT Collectief.
 5. Bij overtreding van de in dit artikel genoemde bepalingen, is Opdrachtgever aan IT Collectief een direct opeisbare boete verschuldigd van twee (2) maal de overeengekomen vergoeding voor de Overeenkomst, onverminderd het recht van IT Collectief tot het vorderen van schadevergoeding.

artikel 19 Verwerking persoonsgegevens van Opdrachtgever

 1. IT Collectief verwerkt in beginsel niet op stelselmatige basis andere persoonsgegevens toebehorende aan Opdrachtgever dan de persoonsgegevens van Opdrachtgever zelf.
 2. Indien en voor zover desalniettemin IT Collectief een verwerker van persoonsgegevens (in de zin van de AVG) ten behoeve van Opdrachtgever als verwerkingsverantwoordelijke (in de zin van de AVG) zou komen te zijn, dan:
  1. verwerkt IT Collectief deze persoonsgegevens enkel voor de duur van de Overeenkomst;
  2. verwerkt IT Collectief deze persoonsgegevens alleen maar ter uitvoering van de Overeenkomst;
  3. houdt IT Collectief voor zover mogelijk de verwerking beperkt tot persoonsgegevens van werknemers van Opdrachtgever;
  4. heeft IT Collectief niet het recht om de verwerking van deze persoonsgegevens uit te besteden tenzij Opdrachtgever hiertoe toestemming heeft verleend;
  5. zal IT Collectief uitvoering geven aan alle verzoeken op grond van de AVG van Opdrachtgever.
 3. Indien lid 2 van dit artikel van toepassing is, kwalificeert het bepaalde in dit artikel als verwerkingsovereenkomst tussen IT Collectief en Opdrachtgever.

artikel 20 Toepasselijk recht en Voorwaarden

 1. Op alle Overeenkomsten tussen Opdrachtgever en IT Collectief is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. De eventuele toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
 2. Alle geschillen voortvloeiend uit of samenhangend met verplichtingen uit de Overeenkomst, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam. Dit laatste tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.
 3. Deze Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en zullen door IT Collectief op verzoek kosteloos worden toegezonden.
 4. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie van de Voorwaarden zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de Overeenkomst met IT Collectief. De Nederlandse tekst van de Voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

Gebruikersvoorwaarden

Deze gebruikersvoorwaarden beschrijven de voorwaarden waaronder gebruik kan worden gemaakt van de webtool itvacatures.amsterdam door een Gebruiker.

Definities

IT Collectief

de besloten vennootschap IT Collectief BV, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 66074711 en kantoorhoudende aan de Willemsparkweg 92-H, 1071 HM Amsterdam.

Dienst

het aanbieden van een online platform waar werkzoekende software developers en werkgevers met elkaar in contact worden gebracht

Webtool

de webtool itvacatures.amsterdam welke door IT Collectief voor gebruik beschikbaar wordt gesteld

Gebruiker

een werkzoekende software developer die gebruik maakt van de Webtool

Account

de eigen omgeving van Gebruiker in de Webtool

Voorwaarden

deze algemene gebruikersvoorwaarden van itvacatures.amsterdam voor een Gebruiker zoals vervat in dit document

Website

www.itvacatures.amsterdam

Privacy Statement

het privacy statement van IT Collectief, beschikbaar hier

Overeenkomst

de overeenkomst tussen een Gebruiker en IT Collectief

AVG

Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU Verordening 2016/679)


artikel 1 Toepasselijkheid

1. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de Webtool.
2. Door het gebruik van de Webtool aanvaardt je als Gebruiker de Voorwaarden en het Privacystatement.
3. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden ten behoeve van IT Collectief worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door IT Collectief ingeschakelde tussenpersonen en/of andere derden.
4. Iedere keer dat een Gebruiker gebruik maakt van of toegang heeft tot de Webtool worden deze Voorwaarden opnieuw geacht te zijn aanvaard.
5. Indien een of meer bepalingen van de Voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn, een leemte bevatten of een gestelde termijn in strijd is met de wettelijke toegestane mate, dan laat dit voor het overige de geldigheid van deze Voorwaarden onverlet.
6. IT Collectief behoudt zich het recht van wijziging van deze Voorwaarden voor. Zulke wijzigingen worden de Gebruikers meegedeeld via de Webtool. Indien de Gebruiker niet akkoord gaat met de wijzigingen, dient zij/hij het gebruik te beëindigen.


artikel 2 Licentie

1. IT Collectief verleent aan de Gebruiker na registratie een niet-exclusieve, niet-sublicentieerbaar en niet-overdraagbare licentie voor het gebruik van de Webtool. Het is de Gebruiker niet toegestaan om de Webtool te gebruiken voor commerciële doeleinden.
2. De Gebruiker mag de Webtool niet aan derden ter beschikking stellen, verkopen, verhuren, decompileren, onderwerpen aan reverse engineering of aanpassen zonder voorafgaande toestemming van IT Collectief. Evenmin mag de Gebruiker technische voorzieningen die bedoeld zijn om de Webtool te beschermen (laten) verwijderen of (laten) omzeilen.
3. IT Collectief heeft te allen tijde het recht om de Webtool aan te passen, gegevens te wijzigen of verwijderen, de Gebruiker het gebruik van de Webtool te ontzeggen door de licentie te beëindigen, het gebruik van de Webtool te beperken of de toegang tot de Webtool geheel of gedeeltelijk, tijdelijk of blijvend te ontzeggen. IT Collectief zal de Gebruiker hierover op een haar passende wijze informeren.
4. Om van de Webtool gebruik te kunnen maken, dient de Gebruiker zelf op eigen kosten zorg te dragen voor de daarvoor noodzakelijke apparatuur, systeemprogrammatuur en (internet)verbinding.


artikel 3 Account

1. De Gebruiker kan zich als werkzoekende registreren via de Webtool. Op de verwerking van persoonsgegevens via de Webtool is het Privacy Statement van toepassing. Alleen volledig en naar waarheid ingevulde registraties worden in behandeling genomen.
2. Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor geheimhouding van zijn Account en dient de daarin vermelde gegevens actueel te houden.
3. De deelname als Gebruiker is mogelijk vanaf 16 jaar.
4. Iedere Gebruiker mag maar één Account aanmaken en gebruiken. Vaker aanmelden is niet toegestaan. De geregistreerde naam, adres en woonplaatsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor de Webtool.
5. Indien het Account langer dan een (1) jaar inactief is, kan deze worden verwijderd.
6. Zonder voorafgaande toestemming van IT Collectief is het Gebruiker verboden de door IT Collectief verschafte gebruikersnaam of aangemaakte Account aan derden beschikbaar te stellen, of anders te gebruiken dan voor de aangegeven doeleinden.
7. Iedere actie die via het Account gebeurt, wordt geacht onder de verantwoordelijkheid en risico van Gebruiker plaats te vinden. In geval van een vermoeden van misbruik van een Account dient Gebruiker dit zo spoedig mogelijk aan IT Collectief te melden zodat deze maatregelen kan nemen.


artikel 4 Dienst

1. De Dienst stelt Gebruiker in staat om zich te presenteren als werkzoekende, op vacatures te reageren en met werkgevers in contact te treden. Het is aan de Gebruiker welke gegevens aan te bieden, te verzamelen en hoe deze te gebruiken.
2. De Dienst stelt de Gebruiker in staat om (persoonlijke) gegevens te verwerken. IT Collectief fungeert als een verwerker zoals deze term is gedefinieerd in de AVG. Voor de wijze waarop persoonsgegevens worden verwerkt verwijst IT Collectief naar het Privacy Statement.


artikel 5 Gebruik

1. Gebruiker kan een profiel aanmaken met daarin zijn of haar persoonlijke gegevens en CV.
2. Het is niet toegestaan om de Dienst te gebruiken voor een doel dat de Nederlandse of andere toepasselijke wet- of regelgeving overtreedt. In alle verwerking van persoonsgegevens dient de Gebruiker te voldoen aan de AVG.
3. Gebruiker is als enige verantwoordelijk voor zijn of haar acties via de Dienst. IT Collectief wordt niet gezien als werkgever met betrekking tot het gebruik van de Dienst en IT Collectief is niet verantwoordelijk voor enige beslissing betreffende het wel of niet aangaan van een dienstverband met een werkgever.
4. Het is niet toegestaan in een profiel en/of CV:
 • andere hyperlinks te plaatsen dan die waarvoor IT Collectief specifiek toestemming heeft gegeven;
 • misleidende, onleesbare of “verborgen” trefwoorden, herhaalde trefwoorden of trefwoorden die niet relevant zijn voor de CV te plaatsen, zoals IT Collectief naar redelijkheid heeft vastgesteld;
 • onzorgvuldige, onjuiste of misleidende informatie op te nemen;
 • materiaal of links te plaatsen naar materiaal dat mensen op seksuele, gewelddadige of andere wijze exploiteert of dat persoonlijke informatie verlangt van een ieder die onder de 16 is.
5. De Gebruiker mag de Dienst niet gebruiken:
 • om een profiel en/of CV te plaatsen op een wijze die niet in overeenstemming is met de geldende wetgeving;
 • voor het verkopen, aanbevelen of adverteren van producten of diensten;
 • om seksuele diensten aan te bieden.
6. IT Collectief behoudt zich het recht voor om enige geplaatste profiel en/of (link naar een) CV te verwijderen indien deze naar de mening van IT Collectief niet in overeenstemming is met deze Voorwaarden of indien enige inhoud is geplaatst waarvan IT Collectief meent dat het niet de belangen van IT Collectief dient.
7. In het geval dat volgens IT Collectief een van voornoemde bepalingen worden geschonden of bij het ontvangen van een klacht hierover, zal IT Collectief de Gebruiker een waarschuwing geven. Als de waarschuwing niet leidt tot een voor IT Collectief aanvaardbare oplossing, kan IT Collectief de Account van Gebruiker verwijderen.
 

artikel 6 Verantwoordelijkheid

1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is Gebruiker verantwoordelijk voor het beheer, waaronder controle van de instellingen, het gebruik van de Dienst en de wijze waarop de resultaten van de Dienst worden ingezet.
2. De Gebruiker blijft te allen tijde eigenaar van de door hem ingevoerde gegevens.
3. IT Collectief maakt back-ups van de eigen data. Gebruiker dient zelf back-ups te maken van de naar de eigen systemen geëxporteerde data. IT Collectief is in geen enkel geval aansprakelijk voor kosten van reproductie van verminkte of verloren gegane gegevens en evenmin voor (gevolg)schade of gederfde winsten van Gebruiker.
 

artikel 7 Uitvoering en beschikbaarheid

1. IT Collectief spant zich in voor optimale beschikbaarheid van en toegang tot de Webtool maar kan gezien de aard van het internet een ononderbroken beschikbaarheid nooit garanderen.
2. IT Collectief kan wijzigingen in de inhoud of omvang van de Dienst aanbrengen.
3. IT Collectief kan de uitvoering van de Dienst voortzetten met gebruikmaking van een nieuwe of gewijzigde versie van de Webtool. IT Collectief is niet gehouden specifiek voor Gebruiker bepaalde eigenschappen of functionaliteiten van de Dienst of Webtool te handhaven, te wijzigen of toe te voegen.
4. IT Collectief kan de Dienst geheel of gedeeltelijk tijdelijk buiten gebruik stellen voor preventief, correctief of adaptief onderhoud. IT Collectief zal de buitengebruikstelling niet langer laten duren dan noodzakelijk, zo mogelijk buiten kantoortijden laten plaatsvinden en, naar gelang van omstandigheden, aanvangen na kennisgeving aan Gebruiker.
5. IT Collectief biedt de Dienst aan op basis van “fair use”, dat wil zeggen dat er in beginsel geen beperkingen worden opgelegd aan de door Gebruiker veroorzaakte belasting, tenzij anders aangegeven in de Overeenkomst. IT Collectief behoudt zich wel het recht voor om bij excessief gebruik, zijnde gebruik dat significant hoger ligt dan dat van de gemiddelde Gebruiker, naar eigen inzicht (technische) maatregelen te treffen.

 

artikel 8 Verplichtingen Gebruiker

1. Gebruiker garandeert dat alle gegevens die voor de uitvoering van de Dienst aan IT Collectief dienen te worden verstrekt volledig, juist en actueel zijn en blijven. Daarnaast garandeert Gebruiker dat hij (wettelijk) bevoegd is gebruik te maken van de Dienst.
2. Door het plaatsen van het profiel en/of CV geeft Gebruiker aan IT Collectief toestemming deze gegevens op de Webtool te plaatsen of anderszins aan te wenden voor het verlenen van de Dienst.
3. Gebruiker garandeert dat de door hem/haar geplaatste gegevens en/of CV geen inbreuk maakt op de (intellectuele eigendoms)rechten van derden.
4. De Gebruiker staat ervoor in dat hij geen apparatuur of programmatuur gebruikt bij zijn contacten met IT Collectief die de normale werking van de Webtool kan verstoren, noch gegevens naar IT Collectief verzendt die door hun omvang of eigenschappen de infrastructuur van IT Collectief onevenredig zwaar kunnen belasten.
5. De Gebruiker garandeert ook dat zij/hij (de functionaliteiten van) de Webtool niet zal gebruiken om:
    a. gegevens die virussen, worms, spyware, malware bevat, of elke andere gelijkaardige schadelijke programma’s te downloaden, te verzenden of te verspreiden of;
    b. berekeningen, verrichtingen of transacties uit te voeren die de functionaliteit van de Webtool of een programma, computer of telecommunicatiemiddel kunnen verstoren, vernietigen of in zijn functies beperken.


artikel 9 Relatie Gebruiker-IT Collectief

1. IT Collectief is op geen enkele wijze betrokken bij het aanbieden en vervullen van vacatures die worden vermeld via de Webtool. De Gebruiker erkent dat IT Collectief enkel probeert werkzoekenden en werkgevers tot elkaar te brengen. IT Collectief is echter nimmer partij bij een eventuele (arbeids)overeenkomst die gesloten wordt tussen dergelijke partijen door gebruikmaking van de Webtool.
2. IT Collectief is niet verantwoordelijk voor het in acht nemen door een Gebruiker of werkgever van wettelijke bepalingen zoals enige (fiscale) wet- of regelgeving.
3. De Gebruiker aanvaardt dat IT Collectief niet in staat is de identiteit van een werkgever met zekerheid vast te stellen en dat de Gebruiker daarom zelf gehouden is de identiteit en betrouwbaarheid van een werkgever vast te stellen.
4. IT Collectief is verplicht om de IT Collectief opgedragen werkzaamheden als een goed en zorgvuldig opdrachtnemer uit te (doen) voeren naar beste inzicht en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap. Alle diensten van IT Collectief worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis.


artikel 10 Aansprakelijkheid

1.Voor het beschikbaar stellen van de noodzakelijke technische voorwaarden voor het gebruik van de diensten van IT Collectief, in het bijzonder de noodzakelijke hard- en software evenals toegangs- en transmissieprestaties, is Gebruiker zelf verantwoordelijk. Voor de compatibiliteit van de diensten met deze individuele hard- en software-uitrusting van de Gebruiker geeft IT Collectief geen garantie.
2. Voor zover in deze Voorwaarden niets afwijkends is overeengekomen, zijn alle aanspraken van de Gebruiker op vergoeding van schade van welke aard dan ook uitgesloten. Dit geldt niet voor eisen tot schadevergoeding uit wettelijk dwingende aansprakelijkheid. Bovendien is de aansprakelijkheid van IT Collectief in totaliteit beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de afgesloten bedrijfs- en/of beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico.
3. De op de Webtool gepubliceerde content is uitsluitend bedoeld voor algemeen informatieve doeleinden en niet om aan specifieke wensen van een Gebruiker te voldoen. De gepubliceerde content kan dus niet worden beschouwd als een vorm van advies, aanbeveling of regeling van IT Collectief.
4. IT Collectief geeft geen garantie voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de Webtool en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid.
5. IT Collectief is nimmer aansprakelijk voor indirecte of gevolgschade, gederfde omzet of winst, gemiste besparingen, verlies van gegevens, schade als gevolg van bedrijfsstagnatie of immateriële schade.
6. De in voorgaande leden van dit artikel genoemde beperkingen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van IT Collectief of diens leidinggevenden.
7. IT Collectief aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het niet-juist, het niet-volledig of het niet-tijdig verzenden of ontvangen van gegevens die via de Webtool worden geplaatst.
8. IT Collectief is niet aansprakelijk voor schade en/of verlies van data.
9. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen IT Collectief vervalt door het enkele verloop van twaalf (12) maanden na het ontstaan van de vordering.


artikel 11 Overmacht

1. IT Collectief is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting tegenover de Gebruiker indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch op grond van de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
2. Onder overmacht wordt in deze Voorwaarden verstaan, naast wat op dat gebied in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop IT Collectief geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor IT Collectief niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Tot die omstandigheid wordt in elk geval tevens maar niet uitsluitend gerekend: van overheidswege opgelegde verplichtingen die consequenties hebben voor het verstrekken van de dienstverlening via internet, storingen in systemen die deel uit maken van het internet, storingen in de telecommunicatie, infrastructuur, computerinbraak en uitval van elektriciteitsvoorzieningen. Deze bepaling geldt niet alleen ten aanzien van IT Collectief maar tevens ten behoeve van de door IT Collectief ingeschakelde hosting provider.
3. IT Collectief kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen bij de Overeenkomst gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.


artikel 12 Intellectuele eigendom

1. Alle rechten van intellectuele en industriële eigendom op de op grond van de Overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde Webtool, de Website, databestanden, apparatuur of andere zaken, berusten uitsluitend bij IT Collectief. Gebruiker verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten die bij deze Voorwaarden en de wet uitdrukkelijk worden toegekend. Ieder ander of verdergaand recht van Gebruiker tot verveelvoudiging van de Webtool, programmatuur, Website, databestanden of andere materialen is uitgesloten. Een aan Gebruiker toekomend recht tot gebruik is niet-exclusief en niet-overdraagbaar aan derden.
2. Het is Gebruiker niet toegestaan enige aanduiding betreffende het vertrouwelijke karakter dan wel betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom uit de Webtool, Website, databestanden, apparatuur of materialen te verwijderen of te wijzigen.
3. Het is IT Collectief toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de Webtool of met het oog op overeengekomen beperkingen in de duur van het recht tot gebruik van de Webtool. Het is Gebruiker niet toegestaan een dergelijke technische maatregel te verwijderen of te ontwijken.
4. IT Collectief behoudt zich van alle rechten voor en met betrekking tot de intellectuele eigendom die is verbonden aan de producten die hij bij de uitvoering van de Overeenkomst gebruikt of heeft gebruikt.
5. Het is Gebruiker niet toegestaan die producten aan derden ter hand te stellen, anders dan ter inwinnen van een deskundig oordeel over de werkzaamheden van de IT Collectief.
6. IT Collectief heeft het recht de door de uitvoering van een Overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Gebruiker ter kennis van derden wordt gebracht.
7. In geval van overtreding van het in dit artikel bepaalde verbeurt Gebruiker een boete van €1.000,00 (duizend euro), voor iedere overtreding en voor iedere dag, een gedeelte van een dag daaronder begrepen, dat de overtreding voortduurt, onverminderd de overige rechten die IT Collectief geldend kan maken.


artikel 13 Toepasselijk recht en Voorwaarden

1. Op alle Overeenkomsten tussen Gebruiker en IT Collectief is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. De eventuele toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
2. Alle geschillen voortvloeiend uit of samenhangend met verplichtingen die resulteren uit de tussen Overeenkomst, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam. Dit laatste tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.
3. Deze Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en zullen door IT Collectief op verzoek kosteloos worden toegezonden.
4. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie van de Voorwaarden zoals die gold ten tijde van het registreren op de Website. De Nederlandse tekst van de Voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.